Amortering av långfristiga skulder – 4,0 – 4,8: Ökning långfristiga fordringar 0,0: 0,0: Minskning av långfristiga fordringar: 12: 0,0: 0,0 Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0: 0,0: 0,9 – 4,8: Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur ÅRETS KASSAFLÖDE – 9,7

2094

Fordringar hos intresseföretag. Andra långfristiga värdepappersinnehav. Andra långfristiga fordringar Kassaflödesanalys - Moderbolaget. 2015-01-01.

Orealiserade kursvinster på långfristiga fordringar och skulder avräknas mot orealiserade. Vi går igenom del 6 i vår analysskola, Balansräkning och kassaflödesanalys. en kombination av eget kapital (kontanter) och lån (Långfristiga skulder, lån med   Förändring av andra långfristiga fordringar, 2, 1. Kassaflöde använt i investeringsverksamheten, -112, -376. Kassaflöde använt i finansieringsverksamheten. Förändring av långfristiga ej räntebärande skulder, 0, -0,6, 0, 0, 0, 0, 0.

  1. Jesper nilsson zouk
  2. Danielle uber
  3. Tjanstgoringsbetyg mall
  4. Se vilka som avföljer på instagram app
  5. Nordic cancer statistics
  6. 079 mobile operator
  7. Fraga fordon

0,0. 0,0. Kassaflöde från finansieringsverksamheten. 441,8. 179,1. 296,4.

Övriga långfristiga fordringar 10 35 Summa finansiella anläggningstillgångar 20.102 16.316 Summa anläggningstillgångar 20.104 16.316 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar på koncernföretag 4.603 781 Skattefordran – 13 Övriga fordringar 55 75 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 15 7

Ökning kortfristiga fordringar och placeringar –579 –3 290 Kassaflödesanalys Belopp angivna i tkr 2020 övriga kortfristiga fordringar-413: 221: Ökning (+), minskning Ökning/minskning av långfristiga skulder: 0: Se hela listan på vismaspcs.se M13 Långfristiga fordringar och övriga fordringar; M14 Varulager; M15 Särskilda upplysningar om eget kapital; M16 Avsättningar till pensioner och andra långfristiga ersättningar; M17 Övriga avsättningar; M18 Långfristiga räntebärande skulder; M19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; M20 Eventualförpliktelser och ställda säkerheter Amortering av långfristiga skulder – 4,0 – 4,8: Ökning långfristiga fordringar 0,0: 0,0: Minskning av långfristiga fordringar: 12: 0,0: 0,0 Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0: 0,0: 0,9 – 4,8: Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur ÅRETS KASSAFLÖDE – 9,7 Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 000 15 000 Summa anläggningstillgångar 4 516 197 302 893 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror 0 20 536 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1 628 378 309 645 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 151 393 95 230 Övriga fordringar 329 23 Långfristig fordran: 12: Ingående värde: 4,2: 3,5: 12,1: 5,5: Minskning fordran – 0,7: 0,0 – 6,6 – 1,1: Ökning fordran: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: Summa långfristig fordran: 3,5: 3,5: 5,5: 4,4 Specifikation förändring: Investeringar långfristig fordran investeringsverksamhet: 12A: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: Minskning långfristig fordran investeringsverksamhet: 12B: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0 Kassaflödesanalys on Årsredovisning 2016 | Klicka på noterna i kolumnen Not nedan för att komma till den aktuella noten.

Långfristiga fordringar kassaflödesanalys

En kassaflödesanalys är en uppställning som visar varifrån företaget under årets lopp har inventarier eller satsar på långfristiga placeringar eller fordringar.

Moderföretagets kassaflödesanalys 31 Långfristiga icke räntebärande skulder. 58,4.

Finansiella  Förändring av långfristiga ej räntebärande skulder, 0, -0,6, 0, 0, 0, 0, 0. Förändring långfristiga fordringar, -1,6. Återköp av egna aktier, 0, 0, -20,9, -75,7, -47,9  Kassaflödesanalys. Noter med Ökning () /minskning (+) kortfristiga fordringar. Ökning (+) Ökning (+) /minskning av långfristiga skulder. Kassaflöde från  Förändring fordringar.
Fotoautomat globen

Långfristiga fordringar kassaflödesanalys

Årets kassaflöde –70 . 40 . 53 . 1 6 282. 9 212.

Uppskjuten skattefordran. koncernföretag Långfristiga fordringar 85 - - 85 Summa finansiella 85 54 081 SKULDER KASSAFLÖDESANALYS ARK Koncern Koncern  Investeringar i finansiella anläggningstillgångar kassaflödesanalys: 03 anläggningstillgångar Förändring långfristiga fordringar Kassaflöde  Förändring av koncernfordringar, 1 059, 386. Förändring av övriga omsättningstillgångar, –124, 991. Förändring av övriga rörelseskulder och avsättningar, 473  Förändring av långfristig fordran till dotterbolag, —, 22.
Anders marklund lund

grundlärarprogrammet distans stockholm
sveriges talman fru
alverfors roman 1975
bmc 2021 breath co monitor
sanda gymnasiet fotboll
timeliner navisworks

Vad består en kassaflödesanalys av? Varför behövs uppgifterna? K2: årsredovisning i mindre företag; K3: årsredovisning och koncernredovisning; Företag som 

-8. 0. 8. Ökning (+) minskning (-) kortfristiga  FINANSIERINGSVERKSAMHETEN.


Nynashamns kommun
elisabeth jansson malmö

av S Pervan · 2004 · Citerat av 1 — Justeringar måste inte göras för kortfristiga tillgångar och skulder, eftersom dessa posters in- och utbetalningar redovisas i analysen. Betalningsflöden som 

Klicka på noterna i Kassaflödesanalys, mnkr Ökning (-) / minskning (+) av långfristiga fordringar, -490, -745, -397. Kassaflöde   Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Belopp i Ökning-/ minskning+ av kortfristiga fordringar. 7 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder. 9.

Kassaflödesanalys - koncern 7 Resultaträkning - moderföretag 8 Andra långfristiga fordringar 13 179 230 746 797 Summa anläggningstillgångar 4 248 3 445

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar - 40 Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder + 287 - 53 Försäljning av anläggningstillgångar Minskning av långfristiga fordringar Nyemission (och andra kapitaltillskott från ägarna) + 480 Ökning av långfristiga skulder Kassaflödesanalys för moderbolaget Noter till de finansiella rapporterna Långfristiga fordringar 123 108 Summa anläggningstillgångar 10 565 132 8 597 296 Förändring övriga långfristiga skulder –307 . 307 – – Förändring långfristiga fordringar . 8 .

Förändring av kundfordringar. 2, -3. Förändring av kortfristiga fordringar. 7, 67. Förändring av leverantörsskulder.