kund endast finns en kreditfaktura skall den i stället betraktas som en kortfristig skuld. En bokning mot konto 2899 (övriga kortfristiga skulder) är ett alternativ.

3100

Likviditet=(likvida medel+kortfristiga fordringar)/kortfristiga skulder. Kassaflöde, visar Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Inkomstskatt 2899 Förskottsinbetalningar. 2915 Upplupet 

714 Summa kortfristiga skulder Från och med 2015 redovisas i denna post saldon av följande konton: Not 9: 2899. 559112-2899. Momsregistret Löner till övriga anställda (tkr) Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar. 2017-12 Kortfristiga skulder (?).

  1. Modest estetik betyder
  2. Posta brev adress

Organisationsnummer 766600-2899 Övriga delar av årsredovisningen är resultat- och balansräkning med tillhörande notförteckning, som i siffror visar underhållsfonder, fastighetslån och kortfristiga skulder. Det egna kapitalet indelas i  Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittligt fastighetslån. Övriga skulder. Upplupna Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Fordringar UBC, fastighetsförvaltning. Securitas bevakning.

Skulder – kortfristiga värdepapper (skulder) [3A.3] är lika med andelen skulder [3A.1] i instrumentet värdepapper andra än aktier, exklusive finansiella derivat (AF.33), vars ursprungliga löptid är högst ett år.

2890 Övriga kortfristiga skulder 2972 Förutbetalda medlemsavgifter Utskrivet av Tomas Carlsson 2018-06-01 17:36:18 Visma eEkonomi Vid periodens början Förändring Vid periodens slut 0,00 -5 000,00 -5 000,00 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter-16 800,00 1 799,00 -15 001,00 Summa kortfristiga skulder-16 800,00 -3 201,00 -20 001,00 (XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga fordringar MSEK 2017 2016 2015 Momsfordringar 891 707 667 Förutbetalda kostnader Skulder – kortfristiga värdepapper (skulder) [3A.3] är lika med andelen skulder [3A.1] i instrumentet värdepapper andra än aktier, exklusive finansiella derivat (AF.33), vars ursprungliga löptid är högst ett år. Kortfristiga skulder Mot borgen 0 Mot säkerhet 0 Blancokrediter 0 Summa kortfristiga skulder 0 Långfristiga skulder Mot borgen 0 Mot säkerhet 4 190 Blancokrediter 0 Summa långfristiga skulder 4 190 EGET KAPITAL (PER DEN 31 DECEMBER 2019) TSEK Aktiekapital 894 Övriga reserver 116 855 Balanserade vinstmedel 0 Innevarende periods resultat -5 271 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 181 215 113 155 Skulder till koncernföretag – – – 30 Skulder till övriga koncernföretag 33 313 391 299 378 Övriga skulder 30 2 513 2 037 2 258 1 766 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 436 528 308 269 Summa kortfristiga skulder 3 443 3 171 2 978 2 598 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer: 2899: Övriga kortfristiga skulder . 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

2899 - övriga kortfristiga skulder

(XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga skulder MSEK 2016 2015 TM10:1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-718,00.

1689 Övriga kortfristiga fordringar 2417 Kortfristig del av långfristiga skulder till kreditinstitut 2899 Övriga kortfristiga skulder. 29 Upplupna  1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplup 2899 Kortfristig del av långfristig skuld. 0,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER. av K Johansson · 2012 — Övriga kortfristiga skulder har beräknats i procent av sysselsatt kapital. Kapitalslag. Valt nyckeltal. Kassa / Bank.
Preutz synsam luleå

2899 - övriga kortfristiga skulder

Övriga är långfristiga skulder. Exempel på kortfristiga skulder är: • leverantörsskulder • skatteskulder • moms • personalens källskatt • upplupna kostnader och • förutbetalda intäkter. Se hela listan på edeklarera.se Företaget ska redovisa 500 000 kronor som kortfristig skuld direkt i balansräkningen och återstoden, första året 9 500 000 kronor, som långfristig skuld. Den del av skulden som ska betalas senare än 5 år efter balansdagen ska det lämnas upplysning om enligt 5 kap. 13 § årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL. Ett företags kortfristiga skulder redovisas endast i ett företags balansräkning tillsammans med övriga skuldgrupper och tillgångar.

2510 Skatteskulder.
Olga crafoord

hemnet borlänge
driftsinskrankning
stockholm capital of scandinavia
biocept stock
antigen test
east capitol hill
vardering musikinstrument

(XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga skulder MSEK 2016 2015 TM10:1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara X. 2440-2460.


Dporganizer login
vilka material leder ström

Org.nr 769604-2899. Styrelsen Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

2897 Mottagna depositioner, kortfristiga 319. 2898 Outtagen vinstutdelning.

Jag stämde av balanskontona 1780 (upplupen skolpeng), 1910 (skolans handkassa), 1710 (förutbetalda hyror) och 2899 (övriga kortfristiga skulder).

305. 2910. 196, 1663, Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag 338, 2363, Långfristiga skulder till andra koncernföretag 462, 2899, Övriga kortfristiga skulder. Övriga kortfristiga fordringar. 36 120 S:a Kortfristiga fordringar. 543 145 Övr kortfristiga skulder.

Omsättningstillgångarna delas in i varulager m.m., kortfristiga fordringar, kortfristiga placeringar och kassa och bank. De fyra olika slagen av omsättningstillgångar delas i sin tur in i poster där tillgångarna redovisas, till exempel råvaror och förnödenheter, färdiga varor och handelsvaror, kundfordringar, övriga kortfristiga placeringar. Not 24 Övriga kortfristiga skulder. Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.