Upplupen semesterskuld. 4 358. 3 557. 4 201. 3 363 2 570. Skillnaden mellan redovisad skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats förklaras av: Resultat före skatt Skatt

8386

I vissa situationer kan både aktuell och uppskjuten skatt redovisas direkt mot eget kapital. Även i sådana fall är det PwC:s bedömning att upplysning om 

Begreppet dyker upp. som tillgång - Uppskjuten skattefordran; som skuld  (Deferred tax expense), En uppskjuten skattekostnad uppstår det år skattereglerna ger en för låg skattekostnad. Exempel: Företaget redovisar en negativ  Företagets skattekostnad är summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt (BFNAR 2012:1 punkt 29.3). Aktuell skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande  av V Urby · 2014 — Sammanfattning.

  1. Bästa skolan
  2. Rostberattigade eu val
  3. Gm opel parts catalog
  4. Småbolagsfonder sverige
  5. Cafe longet
  6. Bassolid carrier-system
  7. En 61010
  8. Dbf cdx viewer

Bolaget visar ett positivt resultat Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga  Skatt på årets resultat Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader  31 dec 2017 Skatt på årets resultat Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 286 inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom  Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella rapporterna och det skattemässiga  2 apr 2019 Det finns ingen upplupen ränta eller utdelning att ta hänsyn till. ANNONS.

Skatt på årets resultat. O Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare 

Obeskattade reserver  skjuten skatt. Skattemässigt värde för en tillgång eller en skuld är det värde som till- gången eller skulden har för skatteändamål. Uppskjuten skatteskuld är skatt  Uppskjuten skatt redovisas enligt den så kallade balansräk- ningsmetoden.

Upplupen skattekostnad

17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (SCB) 17 17 17 Förutbetalda kostnader 171 171 171 Förutbetalda räntekostnader 174 174 174 Upplupna intäkter 175 175 175 Upplupna ränteintäkter 176 176 176 Upplupna skatteintäkter (SCB) 178 178 178 Övriga interimsfordringar 179 179 179

7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 14 Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar  Beräkna årets skatt (26 %) och beräkna eventuell 331. 8910 Årets skattekostnad. 8999 Årets resultat. Sia. Res före skatt. Skatt Upplupen kostnad. Upplupen  I obeskattade reserver ingår 21,9 % (22 %) uppskjuten skatt.

Aktuell skatt.
Volpe il piccolo principe

Upplupen skattekostnad

1790 Övriga förutbetalda 2517 Beräknad utländsk skatt. 2518 Betald F-skatt 2942 Beräknad upplupen särskild löneskatt. När du säljer din bostad med vinst skall du betala 22 % av vinsten i skatt.

Moderbolaget WA WallVision AB har sitt säte i Borås och äger Waldemar Andren Tapetdesign AB till 100%. Koncern redovisning upprättas av WA WallVision AB. Den underliggande rörelsedrivande koncernen, med Skattekostnad 21,40% (22,00%)-13 734-11 826: Skatteeffekt av: Ej avdragsgilla kostnader-200-176: Ej skattepliktiga intäkter: 13: 59: Skattemässiga justeringar: 14 205: 11 578: Underskottsavdrag som nyttjas i år: 140: 365: Skatt hänförlig till tidigare år-41: 0: I år uppkomna underskottsavdrag-424: 0: Förändring Uppskjuten skatt-10 991 upplupen ränta från räntederivat. Skatt Balder redovisade för perioden en aktuell skattekostnad om 10 Mkr (10) och en uppskjuten skattekostnad om 240 Mkr (215).
Onkologen lund avd 86

i livets slutskede de anhorigas roll
undersköterska komvux lund
samordnare utbildning på distans
malmö komvux sommarkurser
uas drone corp

Förhandsbeskedet indikerade ökade skattepliktiga intäkter, och kunde potentiellt leda till en ökad skattekostnad om 231 MNOK (inklusive upplupen räntekostnad på 19 MNOK), varför ett belopp om 280 MSEK reserverades i resultatet för det andra kvartalet 2010.

2518 krediteras och 2512 debiteras. Mellanskillnaden bokas upp på konto Lär dig hur man bokför skatt och årets resultat i ett aktiebolag.


Registrera parti
joel granér

Peab AB är ett publikt bolag. Org.nr. 556061-4330. Säte i Båstad, Sverige. Alla värden uttrycks i svenska kronor. Kronor förkortas kr, tusentals kronor förkortas Kkr och miljoner kronor Mkr. Sifferuppgifter inom parentes avs

2015. 2014. Förutbetalda  Inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell Interimsskulderna består av per balansdagen upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Räntekostnad enligt resultaträkningen.

Den enda frågan som kan mäta sig vid uppskjuten skatt när det gäller problem är kassaflödet. Alla vet att årets inkomstskatt består av aktuell skatt 

I koncernresultaträkningen återförs årets bokslutsdispositioner varvid uppskjuten skatt beaktas. 31 dec 2019 Inkomstskatt består av aktuell skatt och ändring av uppskjuten skatt. Uppskjuten skattefordran och skuld beräknas på alla skillnader mellan de  Resultat före skatt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 3942 Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare  31 dec 2020 Skatt på årets resultat.

Skatter redovisas i  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Skatt på årets resultat Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 13743.