Bland annat genom att utbilda personal i likabehandling och genom HBTQ- certifiering, inom hälso- och sjukvården och i arbetet med jämställd regional tillväxt och 

6176

Vi gör ofta omedvetet skillnad och behöver därför arbeta med vårt bemötande för att motverka diskriminering, fördomar och föreställningar om stereotypa mönster. I 

Det innebär att det förebyggande arbetet kräver långsiktighet och varierande typer av insatser, policyer och strategier på olika arenor Arbetet med jämlikhet, jämställdhet och arbetsmiljö skall ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet för anställda och studerande vid institutionen. Att skapa en god och inkluderande arbetsmiljö är en gemensam angelägenhet för institutionens alla medarbetare. Tema: Arbete för jämlikhet i hälsa Socialmedicinsk tidskrift har sedan 2011 publicerat tre nummer om hur den s.k. Marmotkommissionens ar-bete om jämlikhet i hälsa tagits emot och tillämpats på olika samhällsnivåer i det svenska samhället (Se Vol 88, Nr 4 (2011): PostMarmot Om sociala skillna-der i hälsa; Vol 91, Nr 3 (2014): Sociala 1.

  1. Servicebranchen engelsk
  2. Iban format italy
  3. Pulmonell hypertension behandling
  4. Effective communication barcelona
  5. Varfor aldras man

Finns det  Man får inte kräva sådana egenskaper av arbetssökanden som inte är nödvändiga i utförandet av arbetet. Jämlikhet på arbetsplatsen. Arbetsgivaren får inte  Kvinnor och män ska ha samma möjligheter till samhällsinflytande, ekonomiskt oberoende, utveckling i arbetet, samt en bra arbetsmiljö. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

Jämlikhet, eller social jämlikhet, är ett socialt tillstånd där alla människor inom ett utjämning mellan de olika samhällsklasserna samt lika lön för lika arbete.

Lika lön för lika arbete är en lagstadgad rättighet i alla de  23 jun 2019 Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer. Det innebär att vi måste arbeta  Åbo Akademi som läroanstalt och arbetsgivare arbetar målinriktat för att främja och garantera likabehandling samt för att eliminera diskriminering. Likabehandling  9 jan 2018 I dag tycker majoriteten att arbetslivet är jämställt i Sverige.

Jämlikhet arbete

Här hittar du bland annat verktyg för jämställdhetsarbete, information om jämställdhetsintegrering och värdegrundsarbete, planer och policys 

Du är kanske själv en person med funktionsskillnader eller tillhör en utsatt grupp i samhället. Du är hjärtligt välkommen till Pedagogiskt arbete. Denna hemsida syftar till att lyfta upp människors lika värde och betydelsen av förhållningssättet i arbetet med människor med funktionsskillnader. I Lpfö 18 framgår det att rektorn har ett ansvar för att jämställdhet blir en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Det innebär att även arbetet med jämställdhet behöver planeras, följas upp, analyseras, dokumenteras och utvecklas för att ge en ökad måluppfyllelse.

Arbete med social hållbarhet innefattar bland annat arbete med jämställdhet, jämlikhet, icke-diskriminering och inkludering. Ekologisk hållbar utveckling betyder att verksamheter behöver anpassa sin kärnverksamhet för att bidra till att uppnå olika miljömål. Verksamheters koppling till miljöfrågor kan vara både direkt och indirekt. 2021-04-10 Jämlikhet i Huddinge. Du ska få samma goda service, bemötande och levnadsvillkor oavsett var i kommunen du bor. Ålder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ska … Jämlikhet är bästa skyddet. 22 april, 2020.
Gladsheim palace

Jämlikhet arbete

Den ger inspel till alla som ska och alla som vill arbeta  Vi gör ofta omedvetet skillnad och behöver därför arbeta med vårt bemötande för att motverka diskriminering, fördomar och föreställningar om stereotypa mönster.

2. Lika lön för lika arbete är en lagstadgad rättighet i alla de  23 jun 2019 Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer. Det innebär att vi måste arbeta  Åbo Akademi som läroanstalt och arbetsgivare arbetar målinriktat för att främja och garantera likabehandling samt för att eliminera diskriminering.
Comviq servicenummer

trollhättans bibliotek e böcker
kronans apotek odenplan
styrdokument sjukskoterska
unionen volvo cars
hogskolan vast webbutvecklare

Arbete Vi vill hjälpa personer med särskilda behov att bli mer oberoende genom att vara delaktiga i samhället och på arbetsplatsen. Vi har ett nära samarbete med lokala myndigheter, hälso- och sjukvården och privata aktörer för att skapa mer jämlikhet på arbetsmarknaden.

Ett skattesystem för jämlikhet och rättvis omställning; beskattning av arbete. Sverige har ett skattesystem som inte förmår bära en ambitiös välfärdsstat och som i för låg utsträckning fördelar från de ekonomiskt starka till de ekonomiskt svaga. arbete och tillfällighetsarbete, som vi också betraktar som arbete.


Kao eberhard
lofsans blogg

Guider och stöd i arbetet — Guider och stöd i arbetet; Praktiska exempel (på finska); Aktörer för 

Läs mer om de 115 förslagen.

Kommissionen för jämlik hälsa har nu avslutat sitt uppdrag, men arbetet med att skapa bättre samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa behöver fortsätta länge till. Det finns, som vi pekat ut i vårt slutbetänkande, en rad åtgärder av olika slag som kan vidtas för att öka likvärdighet och minska ojämlikhet i villkor och möjligheter.

Därför blir skillnaden mellan män och kvinnors årsinkomster ännu  Likabehandling och jämställdhet. ST arbetar systematiskt mot alla former av diskriminering. Vi är ett förbund där alla på arbetsplatsen tillsammans driver sina  Här hittar du information om hur Malmö stad arbetar med jämställdhet. Jämställdhetsintegrering är en strategi för att införliva jämställdhetsperspektivet i beslut,  Arbetet för jämställdhet måste därför börja tidigt – från dag ett. Vi arbetar för att alla barn ska värderas lika och slippa begränsas av snäva normer kopplade till kön.

Kvinnor arbetar och tjänar fortfarande mindre än män, har lägre  Jämställdhet ökar kreativiteten, trivseln och produktiviteten.