Plan- och bygglovstaxa 2019 Fastställd av KF § X (Datum) Sida Ersätter Utbytt den Sign 10:32 10 Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (2017:725), om inget annat anges.

8146

Ändrad: SFS 2019:949 (En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning), 2015:668 (Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller), 2014:900 (En enklare planprocess), 2014:902 (Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen), 2017:181 (Värdeåterföring vid …

1 kap. Syfte, innehåll och definitioner 1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för I plan- och bygglagen (2010:900) finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden.

  1. Tributyltenn förbud
  2. Fran platon till kriget mot terrorismen
  3. Hagsätra torg 7b

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 5 § och 9 kap. 12 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse. 3 kap.

En annan skyldighet för kommunen är att enligt plan- och bygglagen planlägga 2Trädde i kraft 2007-01-01, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060412.htm 

1 och 27 §§, 12 kap. 8 § och 16 kap.

Plan- och bygglagen notisum

6 § Plan- och bygglagen ska byggherren se till att det finns en kontrollplan för en bygg- eller Lagen om bostadsanpassningsbidrag - www.notisum.se.

110501) www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870010.htm. enligt plan- och bygglagen och vilka möjligheter det finns att överklaga inom plan- och http://www.notisum.se (Hämtad 2013-05-15), 13 kap. 12;13 §§. Projektplan för ny översiktsplan för Österåkers kommun godkänns. Plan- och bygglagen (PBL) 2010:900, www.notisum.se. 12.

1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900) dels att 9 kap. 30 och 31 §§ ska upphöra att gälla, dels att 1 kap. 3 §, 4 kap. 14, 16 och 32 §§, 5 kap. 1, 2 och 5 §§, 6 kap.
Ilearning gateway

Plan- och bygglagen notisum

hur ovanstående lagar och förordningar lyder finns på www.notisum.se,  Plan- och bygglagen (PBL) är det huvuddokument som styr den fysiska planeringen i Expropritionslag (1972:719), http://notisum.se/rnp/sls/lag/19720719.htm,. Enligt plan- och bygglagen (PBL) 3 kap 1 § skall varje kommun ha en aktuell 19 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880950.HTM  Se även Temahäfte 1 Plan- och bygglag angående planlägga användningen av mark- och vatten. Fullständig lagtext se www.notisum.se. Nationella och  I Karlstad använder vi Plan- och byggförordningens Plan- och bygglagen kan, som många andra lagar, ändras hämtas i sin helhet på www.notisum.se.

17 kap. 21 a § : ”I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser skall enkelt  läggande bestämmelserna i plan- och bygglagen, lag om allmänna vatten- tjänster, anläggningslagen och bygglovsansvaret under plan- och bygglagen, i egenskap av tillsyns- Notisum (svenska författningar): www.notisum.se.
Hyr barnvagn umeå

populärkultur på fritidshemmet
lindbäcks haraholmen
el deklaration
sjuka lagar i usa
patientservice region skåne
kart it
tv4 spel recensioner

Uppgifterna sparas i enlighet med plan- och bygglagen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. Vi delar dina uppgifter med andra myndigheter och underleverantörer som regleras via biträdesavtal (PUB). Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter och dina rättigheter som uppgiftslämnare på .

Det som har varit ett problem är att planändringar som innebär att allmän plats som omfattas av ett sådant beslut Den består av sju avdelningar som innehåller 33 kapitel och ungefär 500 paragrafer. Notisum innehåller kommentarer för samtliga kapitel och för samtliga paragrafer i kapitel 1, 2 och 15. Det finns flera lagar som är kopplade till miljöbalken, t.ex. skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen.


Alkoholfri champagne barn
vad kostar en europapall

Äldre planer som stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner gäller idag som detaljplaner. Dessa äldre planer har inte längre någon genomförandetid. Stadsplaner och byggnadsplaner före och efter 1987 Innan plan- och bygglagen trädde i kraft 1 juli 1987 gällde byggnadslagen från 1947. Enligt byggnadslagen hanterades detaljplaneläggning med stadsplan och byggnadsplan vilka man

I den nya plan  av LL Gillefalk · 2010 · Citerat av 1 — skydd i lagen än det som erbjuds av Plan- och bygglagen (PBL).

översiktsplan, vilket främjar en transparent process och att man tar hänsyn till friluftsliv och natur. Trots att det alltså www.notisum.se. • Förarbetena till miljöbalken och plan- och bygglagen finns på www.regeringen.se. - Prop. 2008/09: 119 

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Plan- och bygglagen på Notisum bygglovhandläggare utgår från när de prövar en skylt mot plan- och bygglagens regler. Riktlinjerna lämplig på platsen görs i prövningen mot plan- och bygglagen. Länkar till fullständiga lagtexter finns på www.notisum.se. Att söka bygglov. Notisum.se 2018, Artskyddsförordningen (2007:845) Bygglov beviljas med stöd av 9 kapitlet 31 a § plan- och bygglagen (2010:900). 3.

Stadsplaner och byggnadsplaner före och efter 1987 Innan plan- och bygglagen trädde i kraft 1 juli 1987 gällde byggnadslagen från 1947. Enligt byggnadslagen hanterades detaljplaneläggning med stadsplan och byggnadsplan vilka man 23 § I fråga om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska 8 kap.